Vyhledat:

 
 

Obchodní podmínky:

PROVOZOVATEL

Provozovatelem e-shopu "vareni-topeni.cz" je firma

Milan HRUBANT-KOVOSERVIS-plyn

 

Rozvodova 12/324, 143 00  PRAHA 4-Modřany

IČ:13815334, DIČ:CZ5606110092


KUPNÍ SMLOUVA

 1. Kupující odesláním objednávky z internetového obchodu vareni-topeni.cz uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu ve smyslu Občanského zákoníku , č. 89/2012 Sb.
 2. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu vareni-topeni.cz jsou závazné pro obě smluvní strany. Kupující potvrzuje seznámení se s těmito obchodními podmínkami, a to včetně reklamačního řádu, a vyslovuje s nimi souhlas.
 3. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy dojde k potvrzení objednávky ze strany prodávajícího elektronickou poštou.
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.
 6. Vlastnické právo ke zboží a přechod nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí, za podmínky, že kupní cena je zaplacena.
 7. U zboží označeném příznakem "Akční cena" je cena platná po dobu trvání této akce nebo do vyprodání zásob.

KUPNÍ CENA:

 1. Kupní cena je složena z ceny objednaného zboží včetně DPH, a dalších poplatků jako manipulačního poplatku, pojištění dopravy, recyklačního poplatku, doběrečného poplatku, popř. dalších poplatků stanovených zákonem, těmito obchodními podmínkami nebo jinými podmínkami stanovenými prodejcem.
 2. Cena u položek označených jako akční cena platí do vyprodání zásob na skladě.
 3. Pro účely těchto Obchodních podmínek se manipulačním poplatkem rozumí náklady prodávajícího na balení, doručování zboží a manipulace potřebná k zajištění závazků prodávajícího.
 4. U zboží, které má hmotnost větší než 30 kg nebo má větší než přepravcem stanovené rozměry, bude manipulační poplatek stanoven prodejcem dle ceníku nebo individuálně u každé dodávky. Kupující bude o této ceně informován telefonicky nebo e-mailem před uskutečněním přepravy.

Poplatek za historický elektroodpad

Dne 13. 8. 2005 vstoupila v platnost novela zákona č. 185/2001Sb. o odpadech, která upravuje nakládání s tzv. elektroodpadem, jeho oddělený sběr a následně ekologickou likvidaci.

Všichni výrobci a dovozci elektrospotřebičů jsou povinni platit poplatek za likvidaci těchto zařízení. Poplatky se odvíjí od recyklačních nákladů, které jsou stanoveny tak, aby pokrývaly pouze náklady na hospodaření s historickým odpadem a negenerovali zisk. Výše poplatku byla stanovena Ministerstvem životního prostředí na základě studií a s využitím podkladů EU, kde kolektivní systémy recyklace elektroodpadu fungují již několik let.

Náklady na elektroodpad jsou účtovány odděleně pro každý výrobek, aby bylo zřejmé, jaká částka bude použita na likvidaci daného zařízení. Tuto částku najdete na prodejním dokladu jako viditelný poplatek.

POTVRZENÍ ZÁRUČNÍHO LISTU:

V případě, že je záruční list zabalen od výrobce v originálním obalu uvnitř spotřebičů žádáme Vás abyste tento záruční list odeslali na adresu KOVOSERVIS-plyn, Rozvodova 12/324, Praha 4, 143 00 my Vám ho obratem zašleme potvrzený zpět. Nezapomeňte uvést zpáteční adresu!

DODACÍ PODMÍNKY:

 1. Zboží je možno dodat takto : 
  1. obchodním balíkem ( do 10 kg ) doručeným prostřednictvím České pošty 
  2. zásilka doručena prostřednictvím přepravní společnosti - mimo Prahu 
  3. osobním odběrem v provozní době prodejce
  4. doprava prodejcem v Praze a okolí 
 2. Dodací lhůta u zboží skladem je po potvrzení objednávky zpravidla do 2 pracovních dnů.
 3. Dodací lhůta u zboží, které není skladem se stanoví na základě dohody s prodávajícím.
 4. U dodaného zboží může být ze strany prodávajícího zajišťována montáž zboží v regionu Praha a okolí. Montáž zboží si dohodne kupující s prodávajícím sám na vlastní náklady. 
 5. Zboží se dodává na základě dohody s kupujícím do místa určení. U slmuvní přepravy se zboží zpravidla nedodává do vyšších pater domu, není-li dohodnuto jinak. Za dodání do vyšších pater se hradí poplatek, jehož výši stanoví ceník prodávajícího.

Osoby oprávněné zásilku převzít
Oprávněnou osobou převzít zásilku je :

 1. kupující 
 2. osoby, jež jsou jako oprávněné k převzetí zásilky uvedeny v přepravních podmínkách podle zvoleného druhu přepravní služby

Důvěrnost informací:

 1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu prodávajícího a nebudou zveřejňovány, poskytovány třetí osobě a učiní veškerá opatření, aby tyto informace nebyly zneužívány.  
 2. Prodávající se zavazuje řídit se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů při nakládání s osobními daty. V případě, že nastane právní skutečnost, / platba na úvěr / na základě které bude prodávající muset poskytnout osobní informace o zákazníkovi třetí osobě, prodávající se zavazuje, že takto učiní až po předchozím odsouhlasení kupujícím. Bez tohoto souhlasu není možno jakoukoliv informaci o kupujícím poskytnout dále.

Odstoupení od smlouvy:

 1. Kupující má právo podle § 1829 a násl. Občanského zákoníku v platném znění právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět, v uvedené lhůtě, na adresu prodávajícího (určující je datum převzetí zboží kupujícím a datum odeslání prodávajícímu zpět). Prodávající vrátí zpět zákazníkovi cenu zboží do 20-ti dnů předem dohodnutým způsobem. V případě,že zboží, které bylo kupujícím v zákonné lhůtě vráceno prodávajícímu, vykazuje známky opotřebení, používání nebo poškození, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu přiměřenou část z původní kupní ceny. Prodávající si uspokojí své nároky z částky, která bude kupujícímu vrácena, a to jednostranným započtením. 
 2. Kupující má právo odstoupit od spotřebitelské smlouvy do 24 hodin od odeslání objednávky provedením jejího storna na E-mailovou adresu obchod@kovoservis-plyn.cz , pokud objednávka nebyla v této lhůtě prodávajícím potvrzena. 
 3. V případě, že již bude kupní cena zboží uhrazena, je prodávající oprávněn náklady na objednávku kupujícímu jednostranně započíst. 
 4. Prodávající má právo jednostranně odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku, a to z technických, organizačních, obchodních nebo jiných důvodů, kdy prodávající z důvodů technické závady či jiných vlivů nebude moci po určitou dobu provozovat e-obchod či dostát řádnému splnění závazku plynoucího z uzavřené kupní smlouvy, tedy dostát dodání objednaného zboží za sjednanou cenu. Projev této vůle je povinen učinit písemně formou elektronické pošty, faxem a jinými prostředky komunikace.

 Závěrečné ustanovení:

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou.V takovém případě kupující může kontaktovat Českou obchodní inspekci či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určenému systému ODR. Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak prodejce doporučuje kupujícímu nejdříve využít spojení s ním pro vyřešení nastalé situace. Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.7.2017.