Vyhledat:

Akuální informace

Výměny topidel Gamat za gamat nebo vafky

V tomto roce je možné objednat výhodnou výměnu topidla Gamat 4000 za nové topidlo Gamat 373 nebo 473 nebo Vafky 4000 T a topidlo Gamat RGA 50/461 za nové topidlo Gamat 471 nebo topidlo Vafky 471 - viz vlevo dole

Bez nadpisu

Bez nadpisu

Vyměňte si sporák za výhodnou cenu

Pro obyvatele Prahy nabízíme velice výhodnou výměnu starého sporáku na nový. Můžete si vybrat celoplynový,kombinovaný Podrobnosti viz dole !

Bez nadpisu

Bez nadpisu

Výměna karmy - ohřívařče vody

Potřebujete vyměnit starý plynový ohřívač vody za nový? Probíhá akce ve velmi zajímavé ceně. Informaci naleznete níže.

Bez nadpisu

Bez nadpisu

výměna plynového kotle

Váš stávající plynový závěsný kotel Vám vyměníme za kotel který si vyberete pod kódy 7703, 7707, 7708

Bez nadpisu

 
 

Reklamační řád:

Záruční podmínky:


 1. Prodávající se zavazuje poskytnout na výrobky, které servisuje , za níže uvedených záručních podmínek, bezplatnou opravu výrobků (dále jen výrobek či výrobky) pokud se v průběhu záruční doby vyskytnou na výrobku vady způsobené vadou materiálu nebo vadným zpracováním.Spotřebiče, které prodejce neservisuje zajišťují autorizované servisy pro danou značku.
 2. V případě, že zboží bylo zakoupeno na firmu (IČO), řídí se tento vztah zákonem o obchodních korporacích a kupující musí uplatňovat tuto reklamaci u prodejce nebo v autorizovaném servisu. V tomto případě se reklamace řídí podmínkami daného autorizovaného servisu.
 3. Záruční doba je 24 měsíců a počíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o čas, kdy byl výrobek v záruční opravě.
 4. Při uplatnění práv plynoucích ze záruky, tj. v případě záruční opravy, je nutné kontaktovat prodejce a to písemně (dopisem na adresu prodejce nebo e-mailem) nebo telefonicky a domluvit postup uplatnění záruky.
 5. Výrobky, které mají v záručním listě popř. v návodu k použití seznam autorizovaných servisů, doporučujeme reklamovat přímo v těchto servisech. Proces probíhá rychleji, neboť můžete přímo servisnímu technikovi popsat závadu, která se tak lépe a rychleji lokalizuje a tudíž i rychleji odstraní.
 6. V případě návštěvy servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takového protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.
 7. Při uplatňování nároku na záruční opravu u prodejce je nutné současně předložit:
  1. výrobek s příslušenstvím v originálním balení s originálním (tj. neodstraněným či nezměněným) a čitelným výrobním číslem,
  2. řádně, správně, úplně a čitelně vyplněný záruční list s otiskem razítka společnosti , datem prodeje a podpisem oprávněné osoby,
  3. originál dokladu o nabytí výrobku (pokladní doklad - účtenka, paragon, faktura),
  4. originál dokladu o odborném instalování v doporučeném montážním středisku nebo potvrzenou přední stranu záručního listu,
 8. Záruka se nevztahuje:
  1. na běžné opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  2. na zboží užívané nad rámec běžného používání v domácnosti, zejména za účelem podnikání,
  3. na vady zboží zaviněné jednáním spotřebitele nebo jiných osob, příp. vyšší mocí,
  4. na vady zboží způsobené poruchami v elektrické síti, nevhodnými provozními podmínkami, použitím nevhodných náplní apod.,
  5. na vady zboží pokud vznikly v důsledku neodborné instalace výrobku, nebo nebyla-li instalace provedena podle návodu k obsluze příp. jiných instrukcí k uvedení výrobku do provozu,
  6. na vady vzniklé přepravou výrobku zákazníkem.

Náklady spojené s odstraněním vad zjištěných při záruční opravě na něž se záruka nevztahuje hradí spotřebitel. Ze záruky je vyjmuto čištění výrobku spojené s použitím nekvalitních čistících prostředků apod.. Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou nebyla-li uplatněna v záruční době. Tato práva zaniknou též v případě poškození či záměny prvků ochrany zboží sloužících k vyloučení neodborného zásahu do výrobku (servisní plomby) nebo prvků sloužících k identifikaci výrobku (např. výrobní číslo), nebo byly li pozměněny údaje v záručním listě .

Závěrečná ustanovení

Prodejce má právo odmítnout bezplatnou záruční opravu, či výměnu v případě, že nebudou výše uvedené podmínky záruky splněny, tj. nebude předán výrobek s příslušenstvím v originálním balení s originálním (tj. neodstraněným či nezměněným) a čitelným výrobním číslem, a nebude předložen řádně, správně, úplně a čitelně vyplněný záruční list s otiskem razítka prodejce, datem prodeje a podpisem oprávněné osoby, originál dokladu o nabytí výrobku (pokladní doklad - účtenka, paragon, faktura) a doklad o odborném instalování v doporučeném montážním středisku nebo potvrzena přední strana záručního listu.

Tento reklamační řád nabývá platnosti 1. ledna 2013. Prodávající si vyhrazuje právo na změny reklamačního řádu bez předchozího upozornění.