Vyhledat:

 
 

Reklamační řád:

Záruční podmínky:


 1. Prodávající se zavazuje poskytnout na výrobky, které servisuje , za níže uvedených záručních podmínek, bezplatnou opravu výrobků (dále jen výrobek či výrobky) pokud se v průběhu záruční doby vyskytnou na výrobku vady způsobené vadou materiálu nebo vadným zpracováním.Spotřebiče, které prodejce neservisuje zajišťují autorizované servisy pro danou značku.
 2. V případě, že zboží bylo zakoupeno na firmu (IČO), řídí se tento vztah zákonem o obchodních korporacích a kupující musí uplatňovat tuto reklamaci u prodejce nebo v autorizovaném servisu. V tomto případě se reklamace řídí podmínkami daného autorizovaného servisu.
 3. Záruční doba je 24 měsíců a počíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o čas, kdy byl výrobek v záruční opravě.
 4. Při uplatnění práv plynoucích ze záruky, tj. v případě záruční opravy, je nutné kontaktovat prodejce a to písemně (dopisem na adresu prodejce nebo e-mailem) nebo telefonicky a domluvit postup uplatnění záruky.
 5. Výrobky, které mají v záručním listě popř. v návodu k použití seznam autorizovaných servisů, doporučujeme reklamovat přímo v těchto servisech. Proces probíhá rychleji, neboť můžete přímo servisnímu technikovi popsat závadu, která se tak lépe a rychleji lokalizuje a tudíž i rychleji odstraní.
 6. V případě návštěvy servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takového protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.
 7. Při uplatňování nároku na záruční opravu u prodejce je nutné současně předložit:
  1. výrobek s příslušenstvím v originálním balení s originálním (tj. neodstraněným či nezměněným) a čitelným výrobním číslem,
  2. řádně, správně, úplně a čitelně vyplněný záruční list s otiskem razítka společnosti , datem prodeje a podpisem oprávněné osoby,
  3. originál dokladu o nabytí výrobku (pokladní doklad - účtenka, paragon, faktura),
  4. originál dokladu o odborném instalování v doporučeném montážním středisku nebo potvrzenou přední stranu záručního listu,
 8. Záruka se nevztahuje:
  1. na běžné opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  2. na zboží užívané nad rámec běžného používání v domácnosti, zejména za účelem podnikání,
  3. na vady zboží zaviněné jednáním spotřebitele nebo jiných osob, příp. vyšší mocí,
  4. na vady zboží způsobené poruchami v elektrické síti, nevhodnými provozními podmínkami, použitím nevhodných náplní apod.,
  5. na vady zboží pokud vznikly v důsledku neodborné instalace výrobku, nebo nebyla-li instalace provedena podle návodu k obsluze příp. jiných instrukcí k uvedení výrobku do provozu,
  6. na vady vzniklé přepravou výrobku zákazníkem.

Náklady spojené s odstraněním vad zjištěných při záruční opravě na něž se záruka nevztahuje hradí spotřebitel. Ze záruky je vyjmuto čištění výrobku spojené s použitím nekvalitních čistících prostředků apod.. Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou nebyla-li uplatněna v záruční době. Tato práva zaniknou též v případě poškození či záměny prvků ochrany zboží sloužících k vyloučení neodborného zásahu do výrobku (servisní plomby) nebo prvků sloužících k identifikaci výrobku (např. výrobní číslo), nebo byly li pozměněny údaje v záručním listě .

Závěrečná ustanovení

Prodejce má právo odmítnout bezplatnou záruční opravu, či výměnu v případě, že nebudou výše uvedené podmínky záruky splněny, tj. nebude předán výrobek s příslušenstvím v originálním balení s originálním (tj. neodstraněným či nezměněným) a čitelným výrobním číslem, a nebude předložen řádně, správně, úplně a čitelně vyplněný záruční list s otiskem razítka prodejce, datem prodeje a podpisem oprávněné osoby, originál dokladu o nabytí výrobku (pokladní doklad - účtenka, paragon, faktura) a doklad o odborném instalování v doporučeném montážním středisku nebo potvrzena přední strana záručního listu.

Tento reklamační řád nabývá platnosti 1. ledna 2013. Prodávající si vyhrazuje právo na změny reklamačního řádu bez předchozího upozornění.